O Nas

KDiK Sp. z o.o. Centrum Obsługi Przedsiębiorczości

KDiK Sp. z o.o. Centrum Obsługi Przedsiębiorczości jest firmą prosperującą na rynku od 2010 roku jednak jej historia sięga 1997 kiedy, przed przekształceniem, istniała jako kancelaria księgowo podatkowa. Poprzez cel firmy rozumie się wsparcie Klientów w kompleksowym i efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Nasza oferta obejmuje obsługę księgową, administrację kadrowo – płacową, pośrednictwo pracy, pracę tymczasową, doradztwo personalne, ubezpieczenia oraz szkolenia. Dzięki kompetencjom specjalistów, stanowiących fundament naszej firmy, oferujemy Klientom usługi w oparciu o aktualną i interdyscyplinarną wiedzę, niezbędną do rzetelnej obsługi biznesu. Nasi pracownicy posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu (uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, certyfikaty ukończonych kursów i specjalizacji). Obecnym i przyszłym Klientom zapewniamy profesjonalną obsługę, bezpieczeństwo, dyskrecję, wysoką jakość usług bazującą na posiadanej wiedzy merytorycznej pracowników oraz zdobytym doświadczeniu. Czerpiemy satysfakcję z zadowolenia Klientów i jakości świadczonych usług. Współpracę opieramy na zrozumieniu indywidualnych potrzeb i dostosowaniu oferty, będącej wyrazem stawianych przez Klienta oczekiwań. Gwarantujemy stały dostęp do rzeczowych odpowiedzi i wskazówek dotyczących zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nasi Klienci mogą liczyć na stały dostęp do aktualnej wiedzy naszych pracowników, podążającej za zmieniającymi się przepisami prawa. Zaufanie jakim obdarzyli nas dotychczasowi Klienci przemawia za stwierdzeniem, iż była to trafna decyzja wyboru partnera w biznesie..


Zapraszamy do siedziby firmy – łączy nas jeden wspólny cel.


Księgowość – Finanse

Uprawniony podmiot do prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i rozchodów, posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej biur rachunkowych

W zakresie usług księgowo – finansowych proponowanych przez naszą firmę oferujemy:

prowadzenie:
  - ksiąg rachunkowych,
  - ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR),
  - ryczałtu ewidencjonowanego,
  - ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
ewidencje i deklaracje dot. podatku VAT,
sporządzanie deklaracji/zeznań podatkowych w podatku dochodowym (CIT lub PIT),
wysyłka deklaracji – drogą elektroniczną przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (obniżenie
  kosztów opłat pocztowych ponoszonych przez Klienta, oszczędność czasu związanego z koniecznością
  podpisania deklaracji)
sporządzanie sprawozdania finansowego (bilansu).
kontakt z urzędem skarbowym i ZUS,
odbieranie dokumentów,
pomoc w utworzeniu nowego podmiotu lub w zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej (KRS, GUS,
  urząd skarbowy, ZUS, inspektor pracy i inspektor sanitarny),
opracowanie zasad (polityki) rachunkowości (wymaganej Ustawą o rachunkowości) w szczególności dotyczących
  m.in.: metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i/lub zakładowego planu kont,
obsługa kontroli podatkowych,
obsługa audytorów przy badaniu sporządzonego sprawozdania finansowego,
raporty/sprawozdania finansowe dla celów zarządczych wg ustalonych kryteriów,
doradztwo w celu uzyskania optymalizacji podatkowej w odniesieniu do aktualnych operacji realizowanych przez jednostkę,
sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS i NBP.
przygotowywanie faktur, wezwań do zapłaty, sporządzanie przelewów,
kontrola stanu należności i zobowiązań,
wysyłka potwierdzeń sald i innej korespondencji,
opracowywanie różnego rodzaju regulaminów wewnętrznych,
opracowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji gospodarki kasowej itp.
sporządzanie biznesplanów (studia wykonalności projektów inwestycyjnych), analiz ekonomiczno-finansowych
  i części finansowo-ekonomicznych do wniosków unijnych, planów strategicznych itp.
doradztwo w zakresie organizacji, informatyzacji i usprawniania rachunkowości oraz/lub pomoc we wdrożeniu
  proponowanych rozwiązań,
opracowanie i wdrożenie systemu controllingu,
opracowywanie różnego rodzaju regulaminów wewnętrznych,

Kadry – Płace

Kompleksowa obsługa z zakresu rozliczeń kadrowo – płacowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

Chcemy Państwu zaproponować kompleksową obsługę z zakresu rozliczeń kadrowo – płacowych dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.
Pozwoli to zwiększyć efektywność pracy przedsiębiorstwa w oparciu o przeniesienie odpowiedzialności za zasoby ludzkie firmy w nasze ręce.
Zakres usług oraz forma przekazu dokumentów ustalane są w drodze indywidualnych porozumień (możliwość dostarczenia pod wskazany przez Klienta adres, forma elektroniczna, osobisty odbiór w siedzibie naszej firmy).

- zatrudnienie pracownika / zleceniobiorcy (naliczenie wynagrodzenia w oparciu o ewidencję czasu pracy – lista płac,
  przelew na wynagrodzenie, rozliczenie składek ZUS, ustalenie wysokości zaliczki na PDOF, sporządzenie imiennego
  raportu ZUS RCX, wydanie dokumentu poświadczającego ubezpieczenie pracownika ZUS RMUA, założenie akt osobowych);
- zwolnienie pracownika / zleceniobiorcy (wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA, wydanie PIT – 11, karta podatkowa,
  świadectwo pracy, potwierdzenie wyrejestrowania z ubezpieczeń)
- rozliczanie urlopów
- opracowanie ewidencji w oparciu o przyjęty system czasu pracy
- rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych
- zgłoszenie do Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej
- zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczeń
- sporządzanie ZUS IWA
- wyliczenie odsetek za zwłokę w opłacaniu zobowiązań (ZUS, PIT)
- korygowanie dokumentów rozliczeniowych ZUS
- sporządzenie wniosku (urlop wychowawczy, macierzyński, zasiłek chorobowy)
- wyliczenie ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych
- sporządzenie + elektroniczna wysyłka deklaracji PFRON
- sporządzenie wniosku emerytalnego / rentowego (pełna dokumentacja)
- wydanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;

BHP

Przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe dla pracodawców oraz kierowników, pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych, robotniczych i inżynieryjno – technicznych.

szkolenia wstępne, ogólne
szkolenia okresowe (administracja, robotnicze) + dokumentacja
szkolenia ppoż.(os. odpowiedzialne za ewakuację) + dokumentacja
ocena ryzyka zawodowego
instrukcje stanowiskowe .
dokumentacja powypadkowa (pełna)
ocena ryzyka dla maszyn
opisy stanowisk pracy
wywiady zawodowe
zarządzenia dotyczące spraw BHP
oceny stanu BHP (półroczne – roczne)
zarządzanie systemami bezpieczeństwa
stały dozór i doradztwo z zakresu BHP
aktualizacja i przedłużanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
nadzór nad pomiarami środowiska pracy


Kontakt

Napisz do Nas

PREZES ZARZĄDU:
wew. 18 – Robert Kulupa; r.kulupa@kdik.pl; tel. kom. 501-687-369

KSIĘGOWOŚĆ:
wew. 11 – Edyta Karczewska; e.karczewska@kdik.pl;
wew. 12 – Iwona Domitrz; i.domitrz@kdik.pl; tel. kom. 515-161-466
wew. 14 – Anna Gocała; a.gocala@kdik.pl;
wew. 15 – Konrad Sadowski; k.sadowski@kdik.pl
wew. 22 – Marta Łukijańczuk; m.lukijanczuk@kdik.pl

ODDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
Biała Podlaska ul. Sapieżyńska 8 lok. 7 tel. 83 411-57-57

Barbara Zubiel; b.zubiel@kdik.pl
Sylwia Derlukiewicz; s.derlukiewicz@kdik.pl

KADRY / PŁACE/ BHP:
wew. 16 – Agnieszka Marciniuk; a.marciniuk@kdik.pl;
wew. 17 – Sylwester Maksymiuk; s.maksymiuk@kdik.pl


KDiK Sp. z o.o. Centrum Obsługi Przedsiębiorczości
ul. Sapieżyńska 2 lok. 9, 21-500 Biała Podlaska
KRS: 0000344942, NIP: 5372565451
tel. (83) 342-57-57

wysyłanie...